Protecció de dades


POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb que disposa l’article 5 apartat 1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de carácter personal, l’informem del que segueix

Responsable del fitxer

Les dades del reposable dels fitxers en el que s’inclouran les dades personals recollits i tractats des d’aquesta página web són:
Grama-Llibres S.L..
Carrer Major, 13.
933855842
carrermajor@gramallibres.cat

Usos i finalitats de les dades recollides

Les dades que ens faciliteu a través d’aquesta web formaran part de fitxers titularitat de Grama-Llibres SL.
. Gestió de venda: quan compra un producte a través de la nostra web, les dades que ens facilita als apartats “dades d’enviament” i “dades de facturació”, en el seu cas, s’utilitzaran per portar a terme la tramitació y gestió de la venda i la seva posterior facturació. Les dades facilitades a través del formulari “Comandes especials” s’utilitzaran igualment per tramitar la seva comanda.
. Realitzar ofertes, promocions i sortejos: la informació que ens proporcioneu a través dels nostres formularis de recollida de dades podrà ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra web. Cada promoció, oferta o sorteig tindrà les seves pròpies condicions.
. Tramesa d’informació: la llibreria utilitzarà  les dades personals que l’usuari proporcioni a l’apartat “Contacti amb nosaltres” per respondre a les sol•licituds d’informació que ens demani. La informació introduïda als formularis o emails de contacte s’utilitzarà a més, per enviar-li informació d’interès sobre les novetats dels productes que comercialitzem així com promocions, concursos i ofertes realitzats per la llibreria. 
. Aquesta informació es tramet per via postal o electrònica. Els usuaris que no desitgin rebre aquest tipus d’informació poden comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic carrermajor@gramallibres.cat
. Gestió d’usuaris: La informació que ens proporcioneu al formulari de registre “El meu compte” serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que emprin els nostres serveis a través de la pàgina web.
. La complementació dels respectius qüestionaris serà obligatòria per aconseguir els respectius objectius. No serà possible aconseguir els objectius citats sense la obtenció de la referida informació personal.

Comunicació de dades a tercers

El Responsable del Fitxer té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els casos que es detallen a continuació:
. Per disposició legal: les seves dades seran comunicats a tercers en el cas de que una disposició legal així ho estableixi (a administracions públiques,autoritats administratives a judicials... etc)
. Gestió de pagaments i cobros: Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per a formalitzar i gestionar el pagament i el cobro dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d’estalvi).
. A tercers necessaris per a la prestació dels nostres serveis: es comunicarà a tercers les dades de caràcter personal que siguin necessàries per a donar els serveis contractats.
. Guanyadors de sortejos, promocions i concursos: la llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions i concursos. Aquestes dades (noms) seran publicades a la nostra web i a les diverses xarxes socials en les que la llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

Confidencialitat

La llibreria s’obliga, d’acord en el que estableix l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractats, encara després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts. Aquesta obliga es fa extensible a tot el personal de la seva organització que tingui accés als citats fitxers. 

Exercici de drets

L’informem del dret que l’assisteix per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjan l’enviament de la sol•licitud d’exercici corresponent  junt amb còpia de document oficial que l’identifiqui (Dni, permés de conduir o passaport) a la adreça del Responsable del Fitxer. Per a obtenir informació sobre la forma d’exercir aquests drets podeu dirigir-vos a la pàgina web de la Agencia Española de Protección de Datos:  www.agpd.es