ESTATUT D´AUTONOMÍA DE CATALUNYA / ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA

ESTATUT D´AUTONOMÍA DE CATALUNYA / ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA

ALBERTI I ROVIRA, ENOCH / MARKUS GONZÁLEZ BEILFUSS

9,00 €
IVA incluido
Confirmar disponibilidad
Editorial:
TIRANT LO BLANCH LLIBRES
Año de edición:
2010
ISBN:
978-84-9985-030-6
Páginas:
366
Encuadernación:
Otros
9,00 €
IVA incluido
Confirmar disponibilidad
Añadir a favoritos

Presentació


Preàmbul

Títol preliminar
Art. 1. Catalunya
Art. 2. La Generalitat
Art. 3. Marc polític
Art. 4. Drets i principis rectors
Art. 5. Els drets històrics
Art. 6. La llengua pròpia i les llengües oficials
Art. 7. La condició política de catalans
Art. 8. Símbols de Catalunya
Art. 9. El territori
Art. 10. La capital
Art. 11. L'Aran
Art. 12. Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya
Art. 13. Les comunitats catalanes a l'exterior
Art. 14. Eficàcia territorial de les normes

Títol I. Dels drets, deures i principis rectors
Capítol I. Drets i deures de l'àmbit civil i social
Art. 15. Drets de les persones
Art. 16. Drets en l'àmbit de les famílies
Art. 17. Drets dels menors
Art. 18. Drets de les persones grans
Art. 19. Drets de les dones
Art. 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort
Art. 21. Drets i deures en l'àmbit de l'educació
Art. 22. Drets i deures en l'àmbit cultural
Art. 23. Drets en l'àmbit de la salut
Art. 24. Drets en l'àmbit dels serveis socials
Art. 25. Drets en l'àmbit laboral
Art. 26. Drets en l'àmbit de l'habitatge
Art. 27. Drets i deures amb relació al medi ambient
Art. 28. Drets dels consumidors i usuaris
Capítol II. Drets en l'àmbit polític i de l'Administració
Art. 29. Dret de participació
Art. 30. Drets d'accés als serveis públics i a una bona Administració
Art. 31. Dret a la protecció de les dades personals
Capítol III. Drets i deures lingüístics
Art. 32. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües
Art. 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals
Art. 34. Drets lingüístics dels consumidors i usuaris
Art. 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament
Art. 36. Drets amb relació a l'aranès
Capítol IV. Garanties dels drets estatutaris
Art. 37. Disposicions generals
Art. 38. Tutela
Capítol V. Principis rectors
Art. 39. Disposicions generals
Art. 40. Protecció de les persones i de les famílies
Art. 41. Perspectiva de gènere
Art. 42. Cohesió i benestar socials
Art. 43. Foment de la participació
Art. 44. Educació, recerca i cultura
Art. 45. Àmbit socioeconòmic
Art. 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial
Art. 47. Habitatge
Art. 48. Mobilitat i seguretat viària
Art. 49. Protecció dels consumidors i usuaris
Art. 50. Foment i difusió del català
Art. 51. Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupament
Art. 52. Mitjans de comunicació social
Art. 53. Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació
Art. 54. Memòria històrica

Títol II. De les institucions
Capítol I. El Parlament
Art. 55. Disposicions generals
Art. 56. Composició i règim electoral
Art. 57. Estatut dels diputats
Art. 58. Autonomia parlamentària
Art. 59. Organització i funcionament
Art. 60. Règim de les reunions i les sessions
Art. 61. Funcions
Art. 62. Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativa
Art. 63. Delegació en el Govern de la potestat legislativa
Art. 64. Decrets llei
Art. 65. Promulgació i publicació de les lleis
Art. 66. Causes de finiment de la legislatura
Capítol II. El president o presidenta de la Generalitat
Art. 67. Elecció, nomenament, estatut personal, cessament i competències
Capítol III. El Govern i l'Administració de la Generalitat
Secció primera. El Govern
Art. 68. Funcions, composició, organització i cessament
Art. 69. El conseller primer o consellera primera
Art. 70. Estatut personal dels membres del Govern
Secció segona. L'Administració de la Generalitat
Art. 71. Disposicions generals i principis d'organització i funcionament
Art. 72. Òrgans consultius del Govern
Capítol IV. Les relacions entre el Parlament i el Govern
Art. 73. Drets i obligacions dels membres del Govern envers el Parlament
Art. 74. Responsabilitat política del Govern i dels seus membres
Art. 75. Dissolució anticipada del Parlament
Capítol V. Altres institucions de la Generalitat
Secció primera. El Consell de Garanties Estatutàries
Art. 76. Funcions
Art. 77. Composició i funcionament
Secció segona. El Síndic de Greuges
Art. 78. Funcions i relacions amb altres institucions anàlogues
Art. 79. Designació i estatut del síndic de greuges
Secció tercera. La Sindicatura de Comptes
Art. 80. Funcions i relacions amb el Tribunal de Comptes
Art. 81. Composició, funcionament i estatut personal
Secció quarta. Regulació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Art. 82. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Capítol VI. El govern local
Secció primera. Organització territorial local
Art. 83. Organització del govern local de Catalunya
Art. 84. Competències locals
Art. 85. El Consell de Governs Locals
Secció segona. El municipi
Art. 86. El municipi i l'autonomia municipal
Art. 87. Principis d'organització i funcionament i potestat normativa
Art. 88. Principi de diferenciació
Art. 89. Règim especial del municipi de Barcelona
Secció tercera. La vegueria
Art. 90. La vegueria
Art. 91. El Consell de Vegueria
Secció quarta. La comarca i els altres ens locals supramunicipals
Art. 92. La comarca
Art. 93. Els altres ens locals supramunicipals
Capítol VII. Organització institucional pròpia de l'Aran
Art. 94. Règim jurídic

Títol III. Del poder judicial a Catalunya
Capítol I. El Tribunal Superior de Justícia i el fiscal o la fiscal superior de Catalunya
Art. 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Art. 96. El fiscal o la fiscal superior de Catalunya
Capítol II. El Consell de Justícia de Catalunya
Art. 97. El Consell de Justícia de Catalunya
Art. 98. Atribucions
Art. 99. Composició, organització i funcionament
Art. 100. Control dels actes del Consell de Justícia de Catalunya
Capítol III. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia
Art. 101. Oposicions i concursos
Art. 102. El personal judicial i la resta del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya
Art. 103. Mitjans personals
Art. 104. Mitjans materials
Art. 105. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Art. 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
Art. 107. Demarcació, planta i capitalitat judicials
Art. 108. Justícia de pau i de proximitat
Art. 109. Clàusula subrogatòria

Títol IV. De les competències
Capítol I. Tipologia de les competències
Art. 110. Competències exclusives
Art. 111. Competències compartides
Art. 112. Competències executives
Art. 113. Competències de la Generalitat i normativa de la Unió Europea
Art. 114. Activitat de foment
Art. 115. Abast territorial i efectes de les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
Art. 116. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals
Art. 117. Aigua i obres hidràuliques
Art. 118. Associacions i fundacions
Art. 119. Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del sector pesquer
Art. 120. Caixes d'estalvis
Art. 121. Comerç i fires
Art. 122. Consultes populars
Art. 123. Consum
Art. 124. Cooperatives i economia social
Art. 125. Corporacions de dret públic i professions titulades
Art. 126. Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de seguretat social
Art. 127. Cultura
Art. 128. Denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat
Art. 129. Dret civil
Art. 130. Dret processal
Art. 131. Educació
Art. 132. Emergències i protecció civil
Art. 133. Energia i mines
Art. 134. Esport i lleure
Art. 135. Estadística
Art. 136. La funció pública i el personal al servei de les administracions públiques catalanes
Art. 137. Habitatge
Art. 138. Immigració
Art. 139. Indústria, artesania, control metrològic i contrastació de metalls
Art. 140. Infraestructures del transport i de les comunicacions
Art. 141. Joc i espectacles
Art. 142. Joventut
Art. 143. Llengua pròpia
Art. 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia
Art. 145. Mercats de valors i centres de contractació
Art. 146. Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual
Art. 147. Notariat i registres públics
Art. 148. Obres públiques
Art. 149. Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme
Art. 150. L'organització de l'Administració de la Generalitat
Art. 151. Organització territorial
Art. 152. Planificació, ordenació i promoció de l'activitat econòmica
Art. 153. Polítiques de gènere
Art. 154. Promoció i defensa de la competència
Art. 155. Propietat intel·lectual i industrial
Art. 156. Protecció de dades de caràcter personal
Art. 157. Publicitat
Art. 158. Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica
Art. 159. Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i responsabilitat en les administracions públiques catalanes
Art. 160. Règim local
Art. 161. Relacions amb les entitats religioses
Art. 162. Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèutics
Art. 163. Seguretat privada
Art. 164. Seguretat pública
Art. 165. Seguretat social
Art. 166. Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies
Art. 167. Símbols de Catalunya
Art. 168. Sistema penitenciari
Art. 169. Transports
Art. 170. Treball i relacions laborals
Art. 171. Turisme
Art. 172. Universitats
Art. 173. Videovigilància i control de so i enregistraments

Títol V. De les relacions institucionals de la Generalitat
Capítol I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes
Art. 174. Disposicions generals
Secció primera. Col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes
Art. 175. Instruments de col·laboració entre la Generalitat i l'Estat
Art. 176. Efectes de la col·laboració entre la Generalitat i l'Estat
Art. 177. Règim dels convenis entre la Generalitat i l'Estat
Art. 178. Convenis i acords amb altres comunitats autònomes
Secció segona. Participació en institucions i en procediments de presa de decisions estatals
Art. 179. Compareixença de senadors davant el Parlament
Art. 180. Designació de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial
Art. 181. Participació en l'ordenació general de l'activitat econòmica
Art. 182. Designació de representants en els organismes econòmics i socials
Secció tercera. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Art. 183. Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Capítol II. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea
Art. 184. Disposició general
Art. 185. Participació en els tractats de la Unió Europea
Art. 186. Participació en la formació de les posicions de l'Estat
Art. 187. Participació en institucions i organismes europeus
Art. 188. Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
Art. 189. Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea
Art. 190. Gestió de fons europeus
Art. 191. Accions davant el Tribunal de Justícia
Art. 192. Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea
Capítol III. Acció exterior de la Generalitat
Art. 193. Disposicions generals
Art. 194. Oficines a l'exterior
Art. 195. Acords de col·laboració
Art. 196. Tractats i convenis internacionals
Art. 197. Cooperació transfronterera, interregional i al desenvolupament
Art. 198. Participació en organismes internacionals
Art. 199. Coordinació de les accions exteriors
Art. 200. Projecció internacional de les organitzacions de Catalunya

Títol VI. Del finançament de la Generalitat
Capítol I. Les finances de la Generalitat
Art. 201. Principis
Art. 202. Els recursos de la Generalitat
Art. 203. Competències financeres
Art. 204. L'Agència Tributària de Catalunya
Art. 205. Òrgans economicoadministratius
Art. 206. Participació en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i de solidaritat
Art. 207. El tractament fiscal
Art. 208. Actualització del finançament
Art. 209. Lleialtat institucional
Art. 210. La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Capítol II. El pressupost de la Generalitat
Art. 211. Competències de la Generalitat
Art. 212. El pressupost de la Generalitat
Art. 213. Recurs a l'endeutament
Art. 214. Estabilitat pressupostària
Art. 215. El patrimoni de la Generalitat
Art. 216. Empreses públiques
Capítol III. Les finances dels governs locals
Art. 217. Principis rectors
Art. 218. Autonomia i competències financeres
Art. 219. Suficiència de recursos
Art. 220. Llei de finances locals
Art. 221. El cadastre

Títol VII. De la reforma de l'Estatut
Art. 222. La reforma dels títols que no afecten les relacions amb l'Estat
Art. 223. La reforma de la resta dels títols

Disposició addicional primera. Designació de senadors
Disposició addicional segona. Acords amb el Govern de l'Estat
Disposició addicional tercera. Inversions en infraestructures
Disposició addicional quarta. Capacitat de finançament
Disposició addicional cinquena. Revisió del règim especial de l'Aran
Disposició addicional sisena. Administració ordinària
Disposició addicional setena. Relació de tributs cedits
Disposició addicional vuitena. Cessió de l'impost sobre la renda de les persones físiques
Disposició addicional novena. Cessió de l'impost sobre hidrocarburs, de l'impost sobre les labors del tabac, de l'impost sobre l'alcohol i begudes derivades, de l'impost sobre la cervesa, de l'impost sobre el vi i begudes fermentades i de l'impost sobre productes intermedis
Disposició addicional desena. Cessió de l'impost sobre el valor afegit
Disposició addicional onzena. Capacitat normativa
Disposició addicional dotzena. Interpretació harmònica
Disposició addicional tretzena. Fons propis i comuns amb altres territoris
Disposició addicional catorzena. Jocs i apostes
Disposició addicional quinzena. Transparència
Disposició transitòria primera. Adaptació de les lleis i les normes amb rang de llei
Disposició transitòria segona. Vigència de disposicions transitòries anteriors

Disposició derogatòria

Disposició final primera. Aplicació dels preceptes del títol VI
Disposició final segona. L'Agència Tributària de Catalunya
Disposició final tercera. Termini de creació de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Disposició final quarta. Relació d'entitats econòmiques i financeres

Artículos relacionados

 • SERENDIPITY
  MEYER, MARISSA
  Amigos que se aman en secreto, enemigos que se desean o los que empiezan una relación falsa. Por no hablar de los que descubren con sorpresa que solo hay una cama o los que quieren expresar sus sentimientos con un gran gesto romántico destinado al fracaso. La fabulosa autora best seller de The New York Times, Marissa Meyer, reúne a un combo explosivo de autores en esta antologí...
  En stock

  17,95 €

 • CHICA CONOCE CHICO
  SMITH, ALI
  «Y ahora os hablaré de cuando yo era una chica, dice nuestro abuelo».Así comienza esta novela en la que Ali Smith nos vuelve a sorprender, en esta ocasión revisitando las Metamorfosis de Ovidio. La historia se centra en dos hermanas, Imogen y Anthea, que viven en una casa que les dejaron sus abuelos. Imogen está atada a la tierra, tratando de encajar en Pure, la compañía de agu...
  En stock

  19,50 €

 • UN CAFÈ A ROMA
  FONALLERAS, JOSEP MARIA
  Una passejada per Roma de la mà d'un dels gran narradors en llengua catalana. No hi ha una sola Roma; n'hi ha tantes com mirades hi reposen, tantes com passejades o cafès. Roma és un pòsit d'hores viscudes, d'esglésies on tornes a entrar, de columnes i negronis, de l'art que fascina i els ocres que t'atrapen. Aquesta és una Roma íntima, feta de records personals, de viatges i ...
  En stock

  17,50 €

 • WINTER
  MEYER, MARISSA
  Winter se enfrentará a la reina Levana en la última novela de la aclamada saga superventas número 1 del New York Times: Las crónicas lunares. Por su amabilidad y elegancia, Winter siempre ha sido admirada por la gente de la Luna; incluso se dice que su belleza es aún mayor que la de su madrastra, la reina Levana. Winter no soporta a su madrastra, y sabe que esta jamás aceptar...
  En stock

  19,50 €

 • PARTES DE GUERRA
  MARTÍNEZ DE PISÓN (ED.), IGNACIO
  La gran novela colectiva de la Guerra Civil española escrita por algunas de las voces más importantes de la literatura española de todos los tiempos. «Estos treinta y tantos relatos están con toda seguridad entre los mejores que se han escrito acerca de la Guerra Civil [...] Pero lo que este antólogo ha intentado no ha sido reunir un ramillete de buenos relatos sino contar la ...
  En stock

  27,96 €

 • EL MOMENT EN QUÈ TOT VA CANVIAR
  KENNEDY, DOUGLAS
  L'amor, com la vida, sempre troba el seu camí, fins i tot en els moments més difícils. La vida d'en Thomas Nesbit, un escriptor americà solitari i trist, és a punt de canviar un matí qualsevol d'hivern en què li arriba un paquet des de Berlín. El que més el trasbalsa és el nom del remitent: Petra Dussmann. La dona amb qui, vint-i-cinc anys enrere, va viure una apassionada hist...
  En stock

  22,90 €